Prijava na izobraževanje

Dohodnina

DOLOČILA ZAKONA O DOHODNINI - Zdoh – 2-UPB7 (Ur.l. RS, št. 13/11, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13 in 50/14).

Splošna olajšava ni enaka za vse, ampak se razlikuje glede na skupni prihodek, ki ga dosega posamezna oseba in se za vsakega rezidenta, torej tudi za dijaka oziroma študenta, prizna le pod pogojem, da drug rezident (npr. starši) zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Splošna olajšava za leto 2014 znaša 3.302,70 EUR (za leto 2015 je enako).

Študentu in dijaku se prizna tudi dodatna splošna olajšava, ki znaša za leto 2014 (enako za 2015) 3.217,12 EUR za skupne obdavčljive prihodke do višine 10.866,37 oziroma 1.115,94 EUR za skupne obdavčljive prihodke nad 10.866,37 EUR do 12.570,89 EUR.

To pomeni, da lahko študent ali dijak uveljavlja povišano splošno olajšavo pod dvema pogojema:
Posebna osebna olajšava za študente oziroma dijake za leto 2014 (enako za 2015) znaša 2.477,03 EUR in je po pojasnilu DURS-a (št. 4210-322/2007) priznana v celoti, ne glede na čas izpolnjevanja pogojev in ne glede na višino doseženih preostalih dohodkov.

Pogoj za uveljavitev posebne osebne olajšave:
Iz pojasnila DURS in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izhaja, da imajo status dijaka tudi tiste osebe, ki se za pridobitev poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe šolajo po izrednih programih, ki so organizirani v okviru programov izobraževanja odraslih. Če te osebe dosegajo dohodke z napotnico pooblaščene organizacije za posredovanje dela za dijake in študente, se jim na tej podlagi prizna posebna osebna olajšava.

Pomembno je, v kateri rubriki v obrazcu dohodninske napovedi (1211 ali 1212) bodo vpisani podatki o študentskih zaslužkih:

Podatki so vpisani v rubriki: 1211 1212
dijak/študent JE med opravljanjem začasnega in občasnega dela izpolnjeval pogoje za posebno osebno olajšavo
X
 
dijak/študent med opravljanjem začasnega in občasnega dela NI izpolnjeval pogojev za posebno osebno olajšavo  
X

Tako kot vsi ostali zavezanci za dohodnino tudi študenti oziroma dijaki na dom prejmejo DURS-ov informativni izračun dohodnine najkasneje do 15.06.2015:
Informativnega izračuna za dohodnino ne bodo prejeli tisti zavezanci, pri katerih dohodki, od katerih se plačuje dohodnina, v letu 2014 (enako za 2015) niso presegli 2.477,03 EUR.
Na spletni strani Davčne uprave RS lahko narediš informativni izračun dohodnine za leto 2014.

Davčne olajšave za leto 2014 (enako za 2015)

  do 10.866,37 EUR od 10.886,37  do 12.570,89 EUR nad 12.570,89 EUR
Posebna osebna olajšava 2.477,03 EUR 2.477,03 EUR 2.477,03 EUR
Skupna splošna olajšava 6.519,82 EUR 4.418,64 EUR 3.302,70 EUR
Seštevek olajšav 8.996,85 EUR 6.895,67 EUR 5.779,73 EUR
 

Normirani odhodki

Pri ugotavljanju osnove za odmero dohodnine iz naslova dela prek študentskega servisa se priznajo tudi normirani odhodki v višini 10 %. To so stroški, ki se avtomatično priznajo in jih ni potrebno posebej dokazovati, priznani so v vsakem primeru – tudi če nista izpolnjena pogoja za splošno in posebno osebno olajšavo.

Dijaki in študenti, za katere bodo starši uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske člane, bodo lahko v letu 2014 preko študentskih servisov zaslužili do 2.752,26 EUR (enako za 2015), da jim bo celotna akontacija dohodnine vrnjena oz. jim ne bo treba plačati dohodnine.
 

Kaj pa otroški dodatki, preživnine, štipendije?

V osnovo za odmero dohodnine se ne vštevajo dohodki iz naslova starševskega varstva (otroški dodatki), dohodki, povezani z družinskimi razmerji (preživnine), prav tako se v osnovo za dohodnino ne vštevajo kadrovske in druge štipendije do višine minimalne plače oziroma za študij v tujini do višine minimalne plače, povečane za 60 odstotkov. Štipendija, ki presega znesek minimalne plače oziroma 160 odstotkov minimalne plače za študij v tujini, se všteva v davčno osnovo za odmero dohodnine.


Ali starejši od 26 lahko delajo?

Meja 26ih let ne pomeni, da nekdo ne sme več delati preko študentskega servisa (izjema so "izredni dijaki"). Po tej starosti samo izgubiš dohodninsko olajšavo (posebno osebno olajšavo), ki za leto 2012 znaša 3.228,45 EUR (za leto 2013 bo 2.477,03), od vsakega nakazila na napotnico pa se odvede tudi 25% stopnja akontacije dohodnine (dejansko 22,5 %), ne glede na znesek nakazila (izjema so zaslužki do 88,88 EUR neto). Posameznik še vedno lahko dela, če le ima status študenta. Zadnji stavek 107. člena pravi, da je meja 26 let lahko tudi višja. Če se nekdo vpiše na študij pred 26 letom, se upošteva rok 6 let od datuma vpisa na dodiplomski študij oz. 4 leta od datuma vpisa na podiplomski študij. Izredni dijaki (udeleženci izobraževanja odraslih) lahko delajo le do dopolnjenega 26. leta.

Davčna stopnja

Študentom in dijakom se bo za leto 2014 odmerila dohodnina po stopnjah iz lestvice po spodnji tabeli. Dohodnina se odmeri od davčne osnove, ki jo dobimo tako, da od neto dohodka iz naslova študentskega dela odštejemo splošno in posebno davčno olajšavo (če smo do njiju upravičeni) ter normirane odhodke v višini 10 odstotkov.

Dohodninska lestvica za leto 2014


Letna davčna osnova
Dohodnina
nad do  
  8.021,34 EUR 16 %
8.021,34 EUR 18.960,28 EUR 1.283,41 EUR  + 27% nad 8.021,34 EUR
18.960,28 EUR 70.907,20 EUR 4.236,92 EUR  + 41% nad 18.960,28 EUR
70.907,20 EUR   25.535,16 EUR  +50% nad 70.907,20 EUR


Akontacija dohodnine na izplačane dohodke

Akontacija dohodnine po 25% stopnji  (dejansko 22,5% = 25% - 10% normiranih stroškov) se obračuna in plača za vsako neto nakazilo nad 400 EUR (dijak ali študent izpolnjuje pogoje za posebno osebno olajšavo). Če dijak ali študent ne izpolnjuje pogojev za posebno osebno olajšavo, se akontacija dohodnine (dejansko 22,5%) obračuna in plača za vsako nakazilo. V primeru, da je oseba nerezident, se akontacija dohodnine po 25 % stopnji (dejansko 22,5%) obračuna in plača za vsako nakazilo, ne glede na višino nakazila.

Akontacija dohodnine se ne obračuna in ne plača v primeru, če izračunan znesek akontacije ne presega 20 EUR.
PRIMERI IZRAČUNOV ZA LETI 2014 in 2015


Primeri izračuna akontacije dohodnine za leto 2015, če SO izpolnjeni pogoji za posebno osebno olajšavo (mesečni obračun):


Zaslužek na napotnici (bruto) 400,00 EUR
Prispevek PIZ (15,5%) 62,00 EUR
Osnova za obračun dohodnine 400,00 EUR
Akontacija dohodnine (0%) - 0,00
Nakazilo študentu/dijaku na transakcijski račun (400 - 62) 338,00 EUR

Opomba: Za vse zaslužke do 400,00 EUR bruto po 1.2.2015, se dohodnina NE obračuna in NE plača.

Zaslužek na napotnici 500,00 EUR
Prispevek PIZ (15,5 % od 500) 77,50 EUR
Osnova za obračun dohodnine 500,00 EUR
Akontacija dohodnine (25% od 500,00) 125,00EUR
Nakazilo študentu/dijaku na transakcijski račun (500-77,50-125) 297,50 EUR


Primeri izračuna akontacije dohodnine za leto 2014 in 2015, če SO izpolnjeni pogoji za posebno osebno olajšavo (letni obračun):


 V primeru, da te starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana:
LETNI ZASLUŽEK (neto)
2.752,26 EUR 5.000,00 EUR
Normirani stroški (10 %) - 275,23 EUR -500,00 EUR
Osnova za obračun dohodnine 2.477,03 EUR 4.500,00 EUR
Osnova za obračun dohodnine - posebna osebna olajšava (2.477,03 EUR)* 0,00 EUR 2.022,97 EUR
Dohodnina (stopnja 16%)**
0,00 EUR 323,68 EUR

Opomba: Če si upravičen/a do posebne osebne olajšave za študente in dijake in te starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, dohodnine ne plačaš v primeru, če letni zaslužek znaša do višine 2.752,26 EUR.

* posebna osebna olajšava je odvisna od skupnih prihodkov
** stopnje dohodnine so določene v 122. členu Zdoh -2.V primeru, da te starši NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana:
LETNI ZASLUŽEK (neto)
9.996,50 EUR 11.600,00 EUR 12.571,00 EUR
Normirani stroški (10 %) - 999,65 EUR -1.160,00 EUR - 1.257,10 EUR
Osnova za obračun dohodnine 8.996,85 EUR 10.440,00 EUR 11.313,90 EUR
Osnova za obračun dohodnine - posebna osebna olajšava
- skupna splošna olajšava
0,00 EUR 3.544,33 EUR 5.534,17 EUR
Dohodnina (stopnja 16%)
0,00 EUR 567,09 EUR 885,47 EUR


Opomba:
Če si upravičen/a do posebne osebne olajšave in te starši NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, dohodnine ne plačaš v primeru, če letni zaslužek znaša do višine 9.996,50 EUR.Primeri izračuna akontacije dohodnine za leto 2014 in 2015, če NISO izpolnjeni pogoji za posebno osebno olajšavo (letni obračun):


1. Lahko delaš preko študentske napotnice in starši te ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana:

Letni zaslužek (neto)
5.000,00 EUR 6.000,00 EUR 10.200,00 EUR 12.000,00 EUR
10 % normirani stroški -500,00 EUR -600,00 EUR -1.020,00 EUR -1.200,00 EUR
Posebna osebna olajšava 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Splošna olajšava -3.302,70 EUR -3.302,70 EUR -3.302,70 EUR -3.302,70 EUR
Povišana splošna olajšava -3.217,12 EUR -3.217,12 EUR -3.217,12 EUR -1.115,94 EUR
Letna davčna osnova 0 EUR 0 EUR 2.660,18 EUR 6.381,36 EUR
Dohodnina (stopnja 16%) 0 EUR 0 EUR 425,63 EUR 1.021,02 EUR

2. Lahko delaš preko študentske napotnice in starši te uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana:
 
Letni zaslužek (neto)
3.444,46 EUR 5.000,00 EUR 6.000,00 EUR
10 % normirani stroški -344,45 EUR -500,00 EUR -600,00 EUR
Posebna osebna olajšava 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Skupna splošna olajšava 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Letna davčna osnova 3.100,01 EUR 4.500,00 EUR 5.400,00 EUR
Dohodnina (stopnja 16%) 496, 00 EUR 720,00 EUR 864,00 EUR

Posebna osebna olajšava za študente oziroma dijake za leto 2014 znaša 2.477,03 EUR.


POMEMBNO:
Delodajalec mora študentu oz. dijaku ob pričetku dela obvezno izročiti potrjen izvod napotnice, ki ga mora le-ta v skladu z določili Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/06, 125/08, 110/09, 43/10, 97/10, 13/11 - UPB4, 32/12, 94/12, 111/13) hraniti najmanj pet let po poteku leta na katerega se nanaša in ga na zahtevo predložiti davčnemu organu.