07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

UKREPI S PODROČJA VOZNIKOV IN VOZIL V RS

Obveščamo vas, da je od 1. APRILA 2021 DO VKLJUČNO 11. APRILA 2021 PREPOVEDANO PONUJANJE IN PRODAJANJE BLAGA IN STORITEV NEPOSREDNO POTROŠNIKOM NA PODROČJU VOZNIKOV IN VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI.

Vlada Republike Slovenije z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 47/21; v nadaljnjem besedilu: odlok) od 1. aprila 2021 do vključno 11. aprila 2021 prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev na področju voznikov in vozil, in sicer se:

1. Gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega
    prava ter samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove izvajanje:

    − dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

2.  Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove izvajanje:
     −  nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih
         vozil,
     − programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
     − programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
    − programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov
       začetnikov in za varno vožnjo;

3.  Pooblaščenim organizacijam začasno prepove izvajanje:
     −  postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,
     − rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za   
        prevoz nevarnega blaga,
     − začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
     − usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem    
        prometu,
     −  rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
     − preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,
     − osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
     − osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih
        strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

4.  Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa začasno prepove izvajanje:
     −  izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
     −  usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
     −  osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
     −  edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
     −  preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter
     − vozniških izpitov.


Z odlokom se prav tako določa, da se:

     - veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi začasne prepovedi izvajanja dejavnosti na področju voznikov in vozil poteče v
        obdobju od 1. aprila 2021 do 11. aprila 2021, podaljša do 9. maja 2021;

     - veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, ter certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za
       prevoz nevarnega blaga, ki zaradi začasne prepovedi izvajanja dejavnosti na področju voznikov in vozil poteče v
       obdobju največ 30 dni pred 1. aprilom 2021 do 11. aprila 2021, podaljša do 9. maja 2021.


PODALJŠANJE VELJAVNOSTI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ
Za vozniška dovoljenja velja, da se do 9. maja 2021 podaljšuje veljavnost tistih vozniških dovoljenj, ki bodo  potekla v obdobju od 1. aprila 2021 do vključno 11. aprila 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

IZJEMA – podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj voznikom začetnikom
Skladno z Odlokom o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 9/21 in 43/21) za vozniška dovoljenja, izdana voznikom začetnikom, velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 16. aprila 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).


PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PROMETNIH DOVOLJENJ
Za prometna dovoljenja, vključno z zavarovanjem motornih vozil, velja, da se do 9. maja 2021 podaljšuje veljavnost tistih prometnih dovoljenj, ki potečejo v obdobju največ 30 dni pred 1. aprilom 2021 do 11. aprila 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja.


PODALJŠANJE VELJAVNOSTI CERTIFIKATOV ADR O BREZHIBNOSTI VOZIL ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA
Za certifikatr ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga velja, da se do 9. maja 2021 podaljšuje veljavnost tistih certifikatov, ki potečejo v obdobju največ 30 dni pred 1. aprilom 2021 do 11. aprila 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti certifikatov.


PLAČILO LETNE DAJATVE
Za vozila, za katera bo veljavnost prometnih dovoljenj skladno z odlokom podaljšana do 9. maja 2021, se plača letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu od datuma poteka veljavnosti, navedenega v prometnem dovoljenju.

Če letna dajatev ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja (npr. v primeru odjave motornega vozila po obdobju, do katerega je podaljšana veljavnost prometnega dovoljenja skladno z odlokom), navedeno letno dajatev obračuna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane letne dajatve ni plačan ali ni plačan v celoti, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pošlje predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti.
 

Objava: 31.03.2021
Ostale objave...
Obvestilo za vse naročnike (delodajalce) študentskega servisa Posavc
Sprememba pri nakazovanju zaslužkov dijakov in študentov 2.4.2021!
Objava: 30.03.2021
Povračilo stroška izplačil dodatkov v času epidemije za delodajalce
Povračilo za izplačila dodatkov študentom in dijakom, ki so v času epidemije bili pri svojem delu v s stiku s COVID bolniki.
Objava: 23.03.2021
VLADA SPREMENILA ODLOK S PODROČJA VOZNIKOV IN VOZIL V RS
Spremembe pri testiranju potrošnikov in izvajalcev!
Objava: 26.02.2021
Višja minimalna urna postavka za študente in dijake
Z dnem 19.02.2021 se zviša minimalna urna postavka za delo dijakov in študentov
Objava: 18.02.2021
PODALJŠANI UKREPI S PODROČJA VOZNIKOV IN VOZIL V RS, Z DNE 04.02.2021
Vlada RS je dne 4.02.2021 podaljšala ukrepe s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.
Objava: 05.02.2021
SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA DIJAKE, ŠTUDENTE IN BREZPOSELNE OSEBE (PKP8)
Vlada RS je dne 25.01.2021 sprejela nove ukrepe na področju pomoči brezposelnim, dijakom in študentom.
Objava: 04.02.2021
UKREPI NA PODROČJU VOZNIKOV IN VOZIL
Vlada RS je sprejela nove ukrepe na področju voznikov in vozil.
Objava: 21.01.2021
SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA ŠTUDENTE (PKP7)
Vlada RS je sprejela sedmi protikoronski paket) v katerem namenja številne dodatke tudi študentom.
Objava: 31.12.2020
DELOVNI ČAS POSLOVALNIC ŠS IN NAKAZILA ŠTUDENTOM V ČASU PRAZNIKOV
Delovni čas poslovalnic ŠS in nakazila študentom v času praznikov.
Objava: 18.12.2020
© 2021, Posavc d.o.o. | O piškotkih