07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Dohodnina

DAVČNE OLAJŠAVE ZA LETO 2023

SPLOŠNA OLAJŠAVA ni enaka za vse, ampak se razlikuje glede na skupni prihodek, ki ga dosega posamezna oseba in se za vsakega rezidenta, torej tudi za dijaka oziroma študenta, prizna le pod pogojem, da drug rezident (npr. starši) zanj NE uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Splošna olajšava dijaka ali študenta je sledeča:
  • Če znaša skupni dohodek dijaka/študenta nad 16.000,00 EUR bruto (11.590,33 EUR neto), znaša splošna olajšava 5.000,00 EUR
    Če znaša skupni dohodek dijaka/študenta do 16.000,00 EUR, pa znaša splošna olajšava 4.500,00 EUR +(18.761,40 – 1,17259 x skupni dohodek)
POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA za študente oziroma dijake za leto 2023 znaša 3.500 EUR in je po pojasnilu DURS-a (št. 4210-322/2007) priznana v celoti, ne glede na čas izpolnjevanja pogojev in ne glede na višino doseženih preostalih dohodkov. 

Pogoj za uveljavitev posebne olajšave:
  • oseba se izobražuje in ima status dijaka ali študenta do dopolnjenega 26. leta starosti,
  • oseba je udeleženec izobraževanja odraslih do dopolnjenega 26. leta starosti,
  • olajšava velja do dopolnjenega 26. leta starosti; olajšava se prizna tudi osebi, ki je starejša od 26ih letče se vpiše na študij do 26. leta starosti (najpozneje v letu, ko je dopolnila 26 let) in sicer za dodiplomski študij za dobo največ 6 let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ 4 leta od dneva vpisa (113. člen Zdoh-2).
(5.000,00 EUR + (18.761,40 – 1,17259 x skupni dohodek)
 
   do 16.000,00 EUR   nad 16.000,00 EUR 
Posebna osebna olajšava 3.500,00 EUR 3.500,00 EUR
Splošna olajšava          5.000,00 EUR + (18.761,40 – 1,17259 x skupni dohodek)           5.000,00 EUR
Seštevek olajšav Po formuli 8.500,00 EUR
     

DAVČNA STOPNJA

Študentom in dijakom se bo za leto 2023 odmerila dohodnina po stopnjah iz lestvice po spodnji tabeli. Dohodnina se odmeri od davčne osnove, ki jo dobimo tako, da od neto dohodka iz naslova študentskega dela odštejemo splošno in posebno osebno davčno olajšavo (če smo do njiju upravičeni) ter normirane odhodke v višini 10 odstotkov.
 

DOHODNINSKA LESTVICA ZA LETO 2023

Letna davčna osnova Dohodnina
nad do  
/ 8.500 EUR 16 %
8.500 EUR 25.000,00 EUR 1.360  + 26% nad 8.500,00 EUR
25.000 EUR 50.000,00 EUR  5.650  + 33% nad 25.000,00  EUR
50.000 EUR 72.000 EUR 13.900 +39% nad 50.000,00 EUR 
72.000 EUR   22.480  +50% nad 72.000,00 EUR

NORMIRANI ODHODKI

Pri ugotavljanju osnove za odmero dohodnine iz naslova dela prek študentskega servisa se priznajo tudi normirani odhodki v višini 10 %. To so stroški, ki se avtomatično priznajo in jih ni potrebno posebej dokazovati, priznani so v vsakem primeru – tudi če nista izpolnjena pogoja za splošno in posebno osebno olajšavo.

AKONTACIJA DOHODNINE NA IZPLAČANE DOHODKE 

Akontacija dohodnine po 25% stopnji  (dejansko 22,5% = 25% - 10% normiranih stroškov) se obračuna in plača za vsako neto nakazilo nad 400 EUR (dijak ali študent izpolnjuje pogoje za posebno osebno olajšavo). Če dijak ali študent ne izpolnjuje pogojev za posebno osebno olajšavo, se akontacija dohodnine (dejansko 22,5%) obračuna in plača za vsako nakazilo. V primeru, da je oseba nerezident, se akontacija dohodnine po 25 % stopnji (dejansko 22,5%) obračuna in plača za vsako nakazilo, ne glede na višino nakazila.

Akontacija dohodnine se ne obračuna in ne plača v primeru, če izračunan znesek akontacije ne presega 20 EUR.

KAJ PA OTROŠKI DODATKI, PREŽIVNINE, ŠTIPENDIJE? 

V osnovo za odmero dohodnine se ne vštevajo dohodki iz naslova starševskega varstva (otroški dodatki), dohodki, povezani z družinskimi razmerji (preživnine), prav tako se v osnovo za dohodnino ne vštevajo kadrovske in druge štipendije do višine minimalne plače oziroma za študij v tujini do višine minimalne plače, povečane za 60 odstotkov. Štipendija, ki presega znesek minimalne plače oziroma 160 odstotkov minimalne plače za študij v tujini, se všteva v davčno osnovo za odmero dohodnine.

ALI STAREJŠI OD 26 LET LAHKO DELAJO?

Meja 26ih let ne pomeni, da nekdo ne sme več delati preko študentskega servisa (izjema so "izredni dijaki"). Po tej starosti samo izgubiš dohodninsko olajšavo (posebno osebno olajšavo), ki za leto 2020 znaša 3.500,00 EUR, od vsakega nakazila na napotnico pa se odvede tudi 25% stopnja akontacije dohodnine (dejansko 22,5 %), ne glede na znesek nakazila (izjema so zaslužki do 107,30 EUR bruto). Posameznik še vedno lahko dela, če le ima status študenta. Zadnji stavek 107. člena pravi, da je meja 26 let lahko tudi višja. Če se nekdo vpiše na študij pred 26 letom, se upošteva rok 6 let od datuma vpisa na dodiplomski študij oz. 4 leta od datuma vpisa na podiplomski študij. Izredni dijaki (udeleženci izobraževanja odraslih) lahko delajo le do dopolnjenega 26. leta.

KOLIKO LAHKO V LETU 2023 NEOBDAVČENO ZASLUŽIM?

Vzdrževan družinski član s statusom: 3.969,81 EUR neto (4,698,00 EUR bruto) - pri preseganju zneska znaša dohodnina le od zneska preseganja po preračunani stopnji 14,106% skupnega letnega zaslužka 13.610,17 EUR neto (16.107,38 EUR bruto). 
Nevzdrževan družinski član s statusom: 10.717,98 EUR neto (12.684,00 EUR bruto)
Nevzdrževan družinski član brez statusa: 9.341,48 EUR neto (11.055,00 EUR bruto)

 

INFORMATIVNI IZRAČUN

Tako kot vsi ostali zavezanci za dohodnino tudi študenti oziroma dijaki na dom prejmejo DURS-ov informativni izračun dohodnine najkasneje do 15.06.2024:

  • dijaki in študenti naj preverijo pravilnost podatkov s prejetimi kontrolnimi podatki s strani izplačevalca dohodka (študentskega servisa), pravilnost osebnih podatkov ter pravilnost informativnega izračuna dohodnine (pozor pri upoštevanju posebne olajšave);
  • v primeru netočnosti je treba v 30-ih dneh od odpreme informativnega izračuna poslati ugovor na ustreznem obrazcu na pristojni davčni urad oz. izpostavo;
  • v primeru, da se zavezanec z izračunom strinja in nanj ne vloži ugovora, informativni izračun samodejno postane odločba o odmeri dohodnine.
Na spletni strani Finančne uprave RS lahko narediš informativni izračun dohodnine za leto 2023.

PRIMERI IZRAČUNOV ZA LETO 2023

Primeri izračuna akontacije dohodnine za leto 2023, če so izpolnjeni pogoji za posebno olajšavo (mesečni obračun):

Zaslužek na napotnici (bruto) 400,00 EUR
Prispevek PIZ (15,5%) 62,00 EUR
Osnova za obračun dohodnine 400,00 EUR
Akontacija dohodnine (0%) - 0,00
Nakazilo študentu/dijaku na transakcijski račun (400 - 62)                   338,00 EUR

Opomba: Za vse zaslužke do 400,00 EUR bruto se dohodnina NE obračuna in NE plača
 
Zaslužek na napotnici (bruto) 500,00 EUR
Prispevek PIZ (15,5 % od 500,00) 77,50 EUR 
Osnova za obračun dohodnine 500,00 EUR
Akontacija dohodnine (25% od 500,00) 125,00EUR
Nakazilo študentu/dijaku na transakcijski račun (500-77,50-125)           297,50 EUR


Primeri izračuna akontacije dohodnine za leto 2023, če so izpolnjeni pogoji za posebno olajšavo (letni obračun): 

V primeru, da te starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana (nimaš splošne olajšave) in si mlajši/a od 26 let:
BRUTO ZASLUŽEK ŠTUDENTA 4.698,00 EUR
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje -15,5 % 728,19 EUR
Neto zaslužek študenta (izplačilo na osebni račun) 3.969,81 EUR
Normirani stroški -10 % 469,80 EUR
Posebna osebna olajšava 3.500 EUR
Splošna olajšava * Je nimaš, ker te starši uvljavljajo zanjo
Davčna osnova za dohodnino 0,00
Odmerjena dohodnina (16% od davčne osnove) 0,00
Akontacija dohodnine odvedena čez celo leto 0,00
Vrnjeno dobiš 0,00 EUR

** stopnje dohodnine so določene v 122. členu Zdoh -2.
 
V primeru, da te starši NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana in si mlajši/a od 26 let:
BRUTO ZASLUŽEK ŠTUDENTA 12.684,00 EUR
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje -15,5 % 1.996,02 EUR
Neto zaslužek študenta (izplačilo na osebni račun) 10.717,98 EUR
Normirani stroški -10 % 1.268,40 EUR
Posebna osebna olajšava 3.500 EUR
Splošna olajšava 5.949,67 EUR
Davčna osnova za dohodnino 0,00
Odmerjena dohodnina (16% od davčne osnove) 0,00
Akontacija dohodnine odvedena čez celo leto 0,00
Vrnjeno dobiš 0,00 EUR
 
Starši te NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana in si starejši/a od 26 let:
BRUTO ZASLUŽEK ŠTUDENTA 11.055,00 EUR
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje -15,5 % 1.713,53 EUR
Neto zaslužek študenta (izplačilo na osebni račun) 9.341,48 EUR
Normirani stroški -10 % 1.105,50 EUR
Posebna osebna olajšava Je nimaš, ker si starejši od 26 let
in ne izpolnjuješ pogojev zajo
Splošna olajšava 8.237,23 EUR
Davčna osnova za dohodnino 0,00
Odmerjena dohodnina (16% od davčne osnove) 0,00
Akontacija dohodnine odvedena čez celo leto 0,00
Vrnjeno dobiš 0,00 EUR

POMEMBNO: Delodajalec mora študentu oz. dijaku ob pričetku dela obvezno izročiti potrjen izvod napotnice, ki ga mora le-ta v skladu z določili Zakona o davčnem postopku hraniti najmanj pet let po poteku leta na katerega se nanaša in ga na zahtevo predložiti davčnemu organu.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih