07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Dohodnina


Davčne olajšave za leto 2019

SPLOŠNA OLAJŠAVA ni enaka za vse, ampak se razlikuje glede na skupni prihodek, ki ga dosega posamezna oseba in se za vsakega rezidenta, torej tudi za dijaka oziroma študenta, prizna le pod pogojem, da drug rezident (npr. starši) zanj NE uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Splošna olajšava dijaka ali študenta je sledeča:
  • Če znaša skupni dohodek dijaka/študenta do 11.166,37 EUR, znaša splošna olajšava 6.519,82 EUR.
  • Če znaša skupni dohodek dijaka/študenta med 11.166,37 EUR do 13.316,83 EUR, se splošna olajšava izračuna po naslednji formuli: 3.302,70 + (19.922,15 - 1,49601 x skupni dohodek)
  • Če znaša skupni dohodek dijaka/študenta nad 13.316,83 EUR, znaša splošna olajšava 3.302,70 EUR (za leto 2019) oz. 3.500,00 EUR (za leto 2020).
POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA za študente oziroma dijake za leto 2019 znaša 3.302,70 EUR in je po pojasnilu DURS-a (št. 4210-322/2007) priznana v celoti, ne glede na čas izpolnjevanja pogojev in ne glede na višino doseženih preostalih dohodkov. 

Pogoj za uveljavitev posebne olajšave:
  • oseba se izobražuje in ima status dijaka ali študenta do dopolnjenega 26. leta starosti,
  • oseba je udeleženec izobraževanja odraslih do dopolnjenega 26. leta starosti,
  • olajšava velja do dopolnjenega 26. leta starosti; olajšava se prizna tudi osebi, ki je starejša od 26ih letče se vpiše na študij do 26. leta starosti (najpozneje v letu, ko je dopolnila 26 let) in sicer za dodiplomski študij za dobo največ 6 let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ 4 leta od dneva vpisa (113. člen Zdoh-2).
   do 11.166,37 EUR   od 11.166,37 do 13.316,83EUR   nad 13.316,83 EUR 
Posebna osebna olajšava 3.302,70 EUR 3.302,70 EUR 3.302,70 EUR
Splošna olajšava 6.519,82 EUR  od 3.302,70 EUR do 6.519,82 EUR  3.302,70 EUR
Seštevek olajšav 9.822,52 EUR izračun po formuli 6.605,40 EUR

Davčna stopnja

Študentom in dijakom se bo za leto 2019 odmerila dohodnina po stopnjah iz lestvice po spodnji tabeli. Dohodnina se odmeri od davčne osnove, ki jo dobimo tako, da od neto dohodka iz naslova študentskega dela odštejemo splošno in posebno osebno davčno olajšavo (če smo do njiju upravičeni) ter normirane odhodke v višini 10 odstotkov.

Dohodninska lestvica za leto 2019

 
Letna davčna osnova Dohodnina
nad do  
0 EUR 8.021,34 EUR 16 %
8.021,34 EUR 20.400,00 EUR 1.283,41 EUR  + 27% nad 8.021,34 EUR
20.400,00 EUR 48.000,0 EUR 4.625,65 EUR  + 34% nad 20.400,00 EUR
48.000,00 EUR 70.907,20 EUR 14.009,65 EUR +39% nad 48.000,00 EUR 
70.907,20 EUR   22.943,46 EUR  +50% nad 70.907,20 EUR
 

Normirani odhodki

Pri ugotavljanju osnove za odmero dohodnine iz naslova dela prek študentskega servisa se priznajo tudi normirani odhodki v višini 10 %. To so stroški, ki se avtomatično priznajo in jih ni potrebno posebej dokazovati, priznani so v vsakem primeru – tudi če nista izpolnjena pogoja za splošno in posebno osebno olajšavo.

Dijaki in študenti, za katere bodo starši uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske člane, bodo lahko v letu 2019 preko študentskih servisov zaslužili do 4.433,16 EUR (BRUTO!), da jim bo celotna akontacija dohodnine vrnjena oz. jim ne bo treba plačati dohodnine.

Akontacija dohodnine na izplačane dohodke

Akontacija dohodnine po 25% stopnji  (dejansko 22,5% = 25% - 10% normiranih stroškov) se obračuna in plača za vsako neto nakazilo nad 400 EUR (dijak ali študent izpolnjuje pogoje za posebno osebno olajšavo). Če dijak ali študent ne izpolnjuje pogojev za posebno osebno olajšavo, se akontacija dohodnine (dejansko 22,5%) obračuna in plača za vsako nakazilo. V primeru, da je oseba nerezident, se akontacija dohodnine po 25 % stopnji (dejansko 22,5%) obračuna in plača za vsako nakazilo, ne glede na višino nakazila.

Akontacija dohodnine se ne obračuna in ne plača v primeru, če izračunan znesek akontacije ne presega 20 EUR.
 

Kaj pa otroški dodatki, preživnine, štipendije?

V osnovo za odmero dohodnine se ne vštevajo dohodki iz naslova starševskega varstva (otroški dodatki), dohodki, povezani z družinskimi razmerji (preživnine), prav tako se v osnovo za dohodnino ne vštevajo kadrovske in druge štipendije do višine minimalne plače oziroma za študij v tujini do višine minimalne plače, povečane za 60 odstotkov. Štipendija, ki presega znesek minimalne plače oziroma 160 odstotkov minimalne plače za študij v tujini, se všteva v davčno osnovo za odmero dohodnine.

Ali starejši od 26 lahko delajo?

Meja 26ih let ne pomeni, da nekdo ne sme več delati preko študentskega servisa (izjema so "izredni dijaki"). Po tej starosti samo izgubiš dohodninsko olajšavo (posebno osebno olajšavo), ki za leto 2019 znaša 3.302,70 EUR, od vsakega nakazila na napotnico pa se odvede tudi 25% stopnja akontacije dohodnine (dejansko 22,5 %), ne glede na znesek nakazila (izjema so zaslužki do 107,30 EUR bruto). Posameznik še vedno lahko dela, če le ima status študenta. Zadnji stavek 107. člena pravi, da je meja 26 let lahko tudi višja. Če se nekdo vpiše na študij pred 26 letom, se upošteva rok 6 let od datuma vpisa na dodiplomski študij oz. 4 leta od datuma vpisa na podiplomski študij. Izredni dijaki (udeleženci izobraževanja odraslih) lahko delajo le do dopolnjenega 26. leta.

INFORMATIVNI IZRAČUN

Tako kot vsi ostali zavezanci za dohodnino tudi študenti oziroma dijaki na dom prejmejo DURS-ov informativni izračun dohodnine najkasneje do 15.06.2020:

  • dijaki in študenti naj preverijo pravilnost podatkov s prejetimi kontrolnimi podatki s strani izplačevalca dohodka (študentskega servisa), pravilnost osebnih podatkov ter pravilnost informativnega izračuna dohodnine (pozor pri upoštevanju posebne olajšave);
  • v primeru netočnosti je treba v 30-ih dneh od odpreme informativnega izračuna poslati ugovor na ustreznem obrazcu na pristojni davčni urad oz. izpostavo;
  • v primeru, da se zavezanec z izračunom strinja in nanj ne vloži ugovora, informativni izračun samodejno postane odločba o odmeri dohodnine.
 
Na spletni strani Finančne uprave RS lahko narediš informativni izračun dohodnine za leto 2019.

PRIMERI IZRAČUNOV ZA LETO 2019

Primeri izračuna akontacije dohodnine za leto 2019, če SO izpolnjeni pogoji za posebno olajšavo (mesečni obračun):

Zaslužek na napotnici (bruto) 400,00 EUR
Prispevek PIZ (15,5%) 62,00 EUR
Osnova za obračun dohodnine 400,00 EUR
Akontacija dohodnine (0%) - 0,00
Nakazilo študentu/dijaku na transakcijski račun (400 - 62) 338,00 EUR

Opomba: Za vse zaslužke do 400,00 EUR bruto po 1.2.2015, se dohodnina NE obračuna in NE plača
 
Zaslužek na napotnici (bruto) 500,00 EUR
Prispevek PIZ (15,5 % od 500,00) 77,50 EUR 
Osnova za obračun dohodnine 500,00 EUR
Akontacija dohodnine (25% od 500,00) 125,00EUR
Nakazilo študentu/dijaku na transakcijski račun (500-77,50-125) 297,50 EUR


Primeri izračuna akontacije dohodnine za leto 2019, če SO izpolnjeni pogoji za posebno olajšavo (letni obračun): 

V primeru, da te starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana:
LETNI ZASLUŽEK (bruto)  4.433,16 EUR   5.000,00 EUR 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje -15,5 % 687,14 EUR  775,00 EUR 
Neto zaslužek študenta (izplačilo na osebni račun)  3.746,02 EUR  4.225,00 EUR 
Normirani stroški (-10 %) - 443,32 EUR  500,00 EUR 
Osnova za obračun dohodnine 3.302,70 EUR  3.302,70 EUR 
Osnova za obračun dohodnine - posebna osebna olajšava (2.477,03 EUR) 0,00 EUR  522,30 EUR 
Dohodnina (stopnja 16%)** 0,00 EUR  83,57 EUR 

** stopnje dohodnine so določene v 122. členu Zdoh -2.
 
V primeru, da te starši NE uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana:
LETNI ZASLUŽEK (bruto) 11.837,31 EUR 12.570,89 EUR
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje -15,5 % 1.834,78 EUR 1.948,49 EUR
Neto zaslužek študenta (izplačilo na osebni račun) 10.002,53 EUR 10.622,40 EUR
Normirani stroški (-10 %) - 1.183,73 EUR -1.257,09 EUR
Osnova za obračun dohodnine 8.818,80 EUR 9.365,31 EUR
Osnova za obračun dohodnine - posebna osebna olajšava
- splošna olajšava*
0,00 EUR 1.643,94 EUR
Dohodnina (stopnja 16%) 0,00 EUR 263,03 EUR

*splošna olajšava je odvisna od višine prihodka.

POMEMBNO: Delodajalec mora študentu oz. dijaku ob pričetku dela obvezno izročiti potrjen izvod napotnice, ki ga mora le-ta v skladu z določili Zakona o davčnem postopku hraniti najmanj pet let po poteku leta na katerega se nanaša in ga na zahtevo predložiti davčnemu organu.
© 2020, Posavc d.o.o. | O piškotkih