07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Info za podjetja

Podjetje, samostojni podjetnik ali pravna oseba, ki za opravljanje začasnih ali občasnih del išče študenta ali dijaka, sporoči svoje želje in potrebe Študentskemu servisu Posavc. Ko le ta poišče primernega delavca, ga napoti naročniku del.

Svoje potrebe in želje naročnik del posreduje na različne načine:
 • po telefonu
 • po elektronski pošti
 • osebno v eni od poslovalnic.
O ponujenem delu želimo izvedeti čim več, predvsem in zagotovo pa:
 • vrsto dela,
 • kraj dela,
 • čas trajanja dela,
 • eventualni pogoji za opravljanje dela (izkušnje, izobrazba, starost)
 • urno postavko, ki jo je naročnik del pripravljen plačati študentu oz. dijaku, ki pa ne sme biti nižja od določene minimalne urne postavke
 • ime kontaktne osebe naročnika in
 • številko telefona oz. elektronski naslov.
Ob upoštevanju različnih dejavnikov smo za lažje določanje in usklajevanje urnih postavk oblikovali cenik za delo študentov in dijakov, ki vam lahko služi kot izhodiščni podatek.

Napotnice za delo

Preden študent oz. dijak nastopi delo ali ob nastopu dela mora naročnik od Študentskega servisa Posavc pridobiti napotnico za delo. Napotnico za delo naročniku del posreduje študent oz. dijak, lahko pa jo pridobi naročnik del sam, tako da jo naroči:
 • po telefonu
 • po elektronski pošti
 • preko spletnega obrazca
 • osebno v eni od poslovalnic.
V predhodnem dogovoru s Študentskim servisom Posavc Vam lahko namesto klasične napotnice izdamo tudi
elektronsko napotnico.

Dolžnosti naročnika

Naročnik del je dolžan upoštevati določila Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Zakona o urejanju trga dela, Zakona o varnosti in zdravja pri delu, Pravilnika o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Ob pričetku dela je naročnik dolžan potrditi vse izvode napotnice in dijaku oz. študentu izročiti en izvod napotnice, sicer napotnica NI veljavna!

Ko študent oziroma dijak pri naročniku del preneha opravljati začasna ali občasna dela oziroma ob koncu obračunskega obdobja, je naročnik del dolžan dopolniti manjkajoče podatke o izvršenem delu na napotnici oz. izpolniti obrazec za obračun napotnic do 15. v mesecu za pretekli mesec, in sicer:
 • kakšno delo je študent oz. dijak opravljal,
 • datum pričetka in izvršitve dela,
 • število ur in ceno posamezne ure,
 • zaslužek študenta oz. dijaka (dobimo ga tako, da pomnožimo število ur z vrednostjo posamezne ure).
V nobenem primeru zaslužek študenta oz. dijaka ne sme vsebovati koncesijskih dajatev, ki jih zaračunava Študentski servis Posavc delodajalcu. Obračunavanje koncesijskih dajatev študentu je protizakonito in taka napotnica ne bo obračunana.
Če je za določeno delo dogovorjeno pavšalno plačilo (plačilo ne glede na opravljene ure), se števila ur in cene posamezne ure ne vpisuje, vpišete samo dogovorjen znesek. V nobenem primeru tudi ta znesek ne sme vsebovati koncesijskih dajatev na prejemek študenta oz. dijaka, ampak ga Študentski servis Posavc zaračunava delodajalcu.

Pri enkratnem delu naročnik na napotnici izpolni manjkajoče podatke in si drugi izvod napotnice zadrži, 3. in 4. del pa podpisan in potrjen z žigom podjetja posreduje Študentskemu servisu Posavc po pošti ali osebno. V primeru enkratnega dela zadostuje tudi izpolnjen obrazec za obračun napotnic. Pri delu, ki traja dlje časa, naročnik izpolni in posreduje obrazec za obračun napotnic in ne napotnice.
Vse morebitne spremembe na napotnici morajo biti s strani naročnika uradno popravljene.

Veljavnost napotnice

Napotnica se izdaja za obdobje, ko študent ali dijak opravlja delo pri delodajalcu.

Napotnice, ki se izdajajo, so t.i. stalne napotnice, saj je pri njih veljavnost omejena na 1 leto oz. na potek statusa dijaka oz. študenta. Naročnik za delo, ki poteka dlje časa, ne izpolni napotnice, ampak na Študentski servis posreduje izpolnjen obrazec za obračun napotnic, na katerega lahko napiše opravljeno delo več oseb hkrati. Izdana napotnica v tem primeru služi samo kot dokument o napotitvi študenta ali dijaka na delo.

Obračun napotnic

Obračunavanje napotnic lahko izvedete neposredno z izpolnjevanjem napotnice (pri izdani nalotnici za enkratno delo), preko obrazcev za obračun napotnic in elektronsko s pomočjo programa "e-ObračunPosavc".

Klasični način obračunavanja napotnic:
Elektronsko obračunavanje napotnic:

Strošek delodajalca 

Bruto dohodek študenta  1.000,00 EUR
Prispevek študenta za PIZ (15,5 % od 1.000,00) -strošek študenta 139,50 EUR
Akontacija dohodnine (25 % od 760,50) - strošek študenta 190,13 EUR
Osnova za prispevke (1.000,00-10% normirani strošek) 900,00 EUR
Neto dohodek študenta (1.000,00 - 155,00 - 186,25) 658,57 EUR
Prispevek za poškodbe pri delu (0,53 % od 900,00 EUR) 4,77 EUR
Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,36% od 900,00 EUR) 57,24 EUR
Prispevek za PIZ (8,85 % od 900,00) 79,65 EUR
Koncesijska dajatev (16% od 1.000,00) 160,00 EUR
Koncesijska dajatev (2% od 1.000,00) 20,00 EUR
Strošek delodajalca brez DDV 1.321,66 EUR
Strošek delodajalca z DDV 1.392,43 EUR
Neto izplačilo študentu (1.000,00 – 139,50 – 190,13)                      670,38 EUR
 
 
Za delodajalca znašajo skupne dajatve vključno z DDV 39,24% na *študentov zaslužek.
*Študentov zaslužek sestavlja neto izplačilo študentu + PIZ (13,95%)

Določena je minimalna bruto urna postavka 7,21 EUR (velja za delo opravljeno od 03.02.2024 dalje).

 

Pomembne informacije

Na podlagi pravilno izpolnjene napotnice ali obrazca za obračun napotnic nato Študentski servis na dan prejema izda račun oz. e-račun, mu priloži en izvod napotnice ali seznam obračuna in ga pošlje na naslov naročnika.

Rok plačila računa je 8 dni od datuma njegove izdaje. Študentski servis Posavc takoj po plačilu naročnika (prejemu dokazil o plačanem računu ) nakaže prejemek na račun člana.

Podatke o študentovem oz. dijakovem letnem zaslužku in plačani dohodnini je Davčni upravi RS dolžan posredovati Študentski servis in ne naročnik del.

Delodajalec mora študentu oz. dijaku ob pričetku dela obvezno izročiti potrjen izvod napotnice, ki ga mora le ta v skladu z določili Zakona o davčnem postopku hraniti najmanj pet let po poteku leta na katerega se nanaša in ga na zahtevo predlagati davčnemu organu. 

Delodajalci oziroma naročniki na zaslužek študentov ali dijakov plačajo koncesijsko dajatev v višini 16% in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2% ter davek na dodano vrednost (DDV) v višini 22% na: koncesijsko dajatev, dodatno koncesijsko dajatev in prispevke. 

 
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih