07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Vožnja s spremljevalcem

Oblikovanje ustreznih navad mladih voznikov

Dne 01.07.2011 so se pričele uporabljati določbe 51. člena Zakona o voznikih (Ur.l. RS št. 109/10 in 25/14), ki opredeljujejo vožnjo s spremljevalcem - sedaj 57. člen Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16 in 67/17). Namen uvedbe vožnje s spremljevalcem je oblikovanje ustreznih navad mladih, ki jim bodo v pomoč na samostojni vožnji po opravljenem vozniškem izpitu.

Z uvedbo sistema vožnje s spremljevalcem pri 16. letu se zagotavlja:
 • učinkovito preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi,
 • upoštevanje omejitev in
 • zmanjšanje nevarnih in objestnih voženj ter s tem povezanih prometnih nesreč.
Gre za pomembno zakonsko novost, ki mladim omogoča pridobivanje vozniških izkušenj s predhodnim daljšim usposabljanjem že pred pridobitvijo vozniškega dovoljenja oziroma pred dopolnitvijo predpisane starosti za vožnjo vozij B kategorije.

Osebni avtomobil ali štirikolo s spremljevalcem lahko vozi oseba:
 • ki je starejša od 16 let,
 • ki v šoli vožnje Posavc opravi teoretični del usposabljanja,
 • ki pred pristojnim izpitnim centrom opravi teoretični del izpita,
 • ki se v šoli vožnje Posavc po predpisanem programu praktično usposobi za voznika motornih vozil B kategorije,
 • ki v kazenski evidenci nima nobene kazenske točke.
Pod naštetimi pogoji vožnja s spremljevalcem ni dovoljena osebi, kateri se izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ali če ima v kazenski evidenci kazenske točke.

Pričetek usposabljanja v šoli vožnje Posavc

Usposabljanje po predpisanem programu usposabljanja za vožnjo s spremljevalcem v šoli vožnje lahko prične oseba, stara najmanj 16 let, ki ima pridobljeno ustrezno zdravniško spričevalo. Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela.

Usposabljanje iz vožnje ne sme biti krajše od 20 ur, traja pa tako dolgo dokler kandidat ni sposoben varnega obnašanja v vseh prometnih okoliščinah.

Vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje

Spremljevalec, ki spremlja osebo na vožnji po opravljenem usposabljanju, mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje. 
Spremljevalci so lahko naslednje osebe:
 • eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov osebe, ki bo vozila s spremljevalcem,
 • stari starši, strici in tete, bratje in sestre – če s tem pisno soglašajo starši, skrbniki ali rejniki osebe, ki bo vozila s spremljevalcem.
Vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje opravi pristojna upravna enota (3. odstavek 57. člena ZVoz-1), če spremljevalec izpolnjuje naslednje pogoje:
 • je star najmanj 27 let,
 • ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B kategorije najmanj 5 let in
 • v kazenski evidenci nima več kot 5 kazenskih točk.
Pogoje za kandidata, ki bo vozil s spremljevalcem in pogoje za vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje, upravni organ praviloma ugotavlja iz uradnih evidenc. Kandidat in spremljevalec lahko izpolnjevanje pogojev v postopku dokazujeta tudi sama z ustreznimi dokazili:
 • podatke o sorodstvenem razmerju pridobi stranka iz matičnega registra, ki ga vodijo upravne enote (izpis iz matičnega registra), obstoj sorodstvenega razmerja pa se lahko dokazuje tudi s potrdilom iz gospodinjske evidence, ki ga izdajajo upravne enote
 • podatke o kazenskih točkah upravni organ ali stranka pridobivata iz evidence kazenskih točk, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje in javno upravo - Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij.
Kandidat in spremljevalec morata pogoje, predpisane z zakonom izpolnjevati ves čas vožnje s spremljevalcem.
Plačilo takse: za vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje se zaračuna upravna taksa po tarifni št. 1. in tarifni št. 3. Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16).
Po vpisu spremljevalca v evidenčni karton vožnje izpitni center spremljevalcu posreduje ustrezna navodila za usposabljanje za vožnjo s spremljevalcem.

Vožnja s spremljevalcem

Na podlagi opravljenega predpisanega programa usposabljanja, opravljenega teoretičnega preizkusa znanja in vpisa spremljevalca v evidenčni karton vožnje, lahko oseba prične voziti s spremljevalcem. Oseba sme s spremljevalcem voziti osebni avtomobil ali štirikolo, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B oziroma največ 2 leti po začetku usposabljanja po tem programu.

Med vožnjo mora biti vozilo opremljeno s predpisano L tablico zelene barve. Kandidat, ki vozi s spremljevalcem, mora med vožnjo pri sebi imeti evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljene za vožnjo vozil B kategorije. Te listine morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.

Spremljevalec je dolžan usmerjati osebo, ki jo spremlja pri vožnji v cestnem prometu, da poteka promet nemoteno, umirjeno in varno. Spremljevalec in oseba, ki je spremljana, sta v cestnem prometu dolžna ravnati v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in predpisi o javnih cestah.

Za prekršek, ki ga pri vožnji povzroči oseba (mladoletnik), ki vozi s spremljevalcem, je ta odgovorna po splošnih pravilih o odgovornosti.

Za škodo, povzročeno pri vožnji vozila v cestnem prometu, je odgovoren lastnik vozila v skladu s sklenjeno pogodbo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti in v skladu z zavarovalnimi pogoji odgovornostne zavarovalnice.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih