07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Info za dijake in študente

Pogoji za opravljanje začasnih in občasnih del preko Študentskega servisa Posavc

Preko Študentskega servisa se lahko zaposlijo in dobijo napotnico za delo:
 • osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnili 15 let,
 • osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
 • osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,
 • državljani RS, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini,
 • osebe, ki so zakjučile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na podlagi vpisa na visokošolski zavod pridobile status študenta s pričetkom novega šolskega leta,
 • študenti tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjevalnih programov v RS opravljajo študijske obveznosti v RS.
Osebe, ki želijo delati preko Študentskega servisa, ne smejo biti zaposlene oziroma vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Vpis v študentski servis

Dijaki in študenti morajo za vpis v študentski servis izpolniti vpisni list.

Prva zaposlitev

Študent oz. dijak Študentskemu servisu Posavc ob prvi zaposlitvi posreduje naslednje podatke oz. dokazila:
 • dokazilo o statusu študenta ali dijaka za tekoče šolsko leto (vsako šolsko leto je potrebno predložiti novo potrdilo o vpisu)
 • davčno številko
 • EMŠO
 • osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list)
 • številko bančnega računa, odprtega pri kateri koli banki v Sloveniji.
Ob prijavi na prosto delovno mesto je potrebno naročniku dela običajno poslati svojo prijavo oz. ponudbo in življenjepis. Vzorec obeh dokumentov najdete tukaj:

Pred začetkom dela je potrebno dvigniti napotnico, ki je pravna podlaga za opravljanje dela preko študentskega servisa!

Naročilo napotnice

Napotnico vam po želji pošljemo po pošti domov ali na naslov podjetja, kjer ste zaposleni.

Po prefdhodnem dogovoru s podjetjem je možno naročiti tudi elektronsko napotnico, ki vam jo posredujemo na želeni elektronski naslov. Elektronsko napotnico morata pred pričetkom opravljanja dela potrditi tako posrednik kot naročnik.

Zavarovanje študentov

Študentje oziroma dijaki so pri opravljanju občasnih in začasnih del zdravstveno zavarovani za poškodbo pri delu in poklicno bolezen v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ter pokojninsko in invalidsko zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Iz teh zavarovanj ni možno uveljavljati dnevne odškodnine!
© 2023, Posavc d.o.o. | O piškotkih