07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Meritve emisij snovi v zraku

V skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št.105/08) je potrebno za nepremične vire onesnaževanja izvajati prve meritve in emisijski monitoring snovi v zrak z vzorčenje odpadnih plinov in merjenje vsebnosti snovi v odpadnih plinih ter preračunavanje rezultatov meritev na enoto prostornine suhih ali mokrih odpadnih plinov pri normalnih pogojih in na predpisano računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih, če je njena vrednost za posamezni vir onesnaževanja določena s predpisi o emisiji snovi v zrak z naslednjimi akreditiranimi metodami:
  • merjenje hitrosti in volumskega pretoka plinskih tokov v odvodnikih po standardu SIST ISO 10780,
  • merjenje emisije skupnega prahu po standardu SIST ISO 9096:2003,
  • merjenje emisije celokupnega organskega ogljika (TOC) po standardu SIST EN 13526:2002,
  • merjenje emisije ogljikovega monoksida (CO) in kisika (O2), po standardu SIST ISO 12039:2002,
  • merjenje emisije žveplovega dioksida (SO2), dušikovega dioksida (NO2) in dušikovega oksida (NO) po standardu SIST ISO 12039:2002-modif.,
  • merjenje in vrednotenje parametrov stanja odpadnih plinov in obratovalnih parametrov,
  • izračun količine snovi v odpadnih plinih, emisijskih deležev, stopnje razžveplanja in emisijskih faktorjev, če je s predpisi o emisiji snovi v zrak zanje določena mejna vrednost,
  • izdelavo poročila o opravljenih meritvah.
Izven obsega zgoraj navedenega - zakonsko predpisanega načina meritev, se omenjene storitve izvajajo tudi v skladu z vašimi internimi zahtevami. Na ta način se vam zagotavlja pridobitev kakovostnih in verodostojnih podatkov, ki jih potrebujete za nemoteno delo, izboljšavo vaših metod, postopkov in načinov dela.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih