07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Načrti zaščite in reševanja

Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob naravni ali drugi nesreči. Z načrtom se določijo pristojnosti in naloge izvajalcev načrta pri zagotavljanju zaščite, reševanja in pomoči. 

Načrti zaščite in reševanja temeljijo na ocenah ogroženosti in predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki izhajajo iz teh ocen, ter razpoložljivih silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč. 

Načrt zaščite in reševanja obsega načrt in dodatke ter priloge k načrtu.
 

Z načrtom se opredelijo:

 • nesreča, za katero je izdelan načrt,
 • obseg načrtovanja,
 • koncept zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči, za katero je izdelan načrt,
 • potrebne sile in sredstva ter razpoložljivi viri,
 • organizacija in izvedba opazovanja, obveščanja in alarmiranja,
 • aktiviranje sil in sredstev,
 • upravljanje in vodenje,
 • ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči,
 • osebna in vzajemna zaščita,
 • razlaga pojmov in okrajšav.

Dodatki in priloge k načrtu so:

 • načrti dejavnosti izvajalcev načrta zaščite in reševanja,
 • zbirke podatkov, potrebnih za izvajanje načrta,
 • program usposabljanja, urjenja in vaj,
 • navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja.
Načrti zaščite, reševanja in pomoči se pripravijo za ukrepanje ob naslednjih nesrečah:
 
NEVARNOSTI IN NESREČE NOSILCI NAČRTOVANJA
  obratna raven lokalna raven regionalna raven državna raven
Nesreča na morju X   X X
Množični pojav kužnih bolezni pri živalih   X X X
Potres   X X X
Poplava   X X X
Jedrska nesreča X X X X
Letalska nesreča* X X X X
Železniška nesreča* X X X X
Veliki požari v naravi   X X X
Terorizem*     X X
Nesreča z nevarno snovjo X X X  
Plazovi (snežni in zemeljski)   X X  
Nesreče v predorih X   X  

Nosilci načrtovanja:
 • obratna raven     ->  načrte pripravijo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
 • lokalna raven      ->  načrte pripravijo občine
 • regionalna raven  ->  načrte pripravijo izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
 • državna raven     ->  načrte pripravi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z ministrstvi in drugimi državnimi organi
* Ob letalski in železniški nesreči ter ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi, lokalna raven izdeluje celotni načrt ali le posamezne dele načrta (ukrepi za zaščito, reševanje in pomoč ljudi).
© 2023, Posavc d.o.o. | O piškotkih