07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Meritve strelovodnih naprav

Zahteve, s katerimi se zagotovi zaščita stavb pred delovanjem strele ves čas njihove življenjske dobe in katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja v stavbah ter v njihovi neposredni okolici, določata Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, št. 28/09, 02/12) in tehnična smernica TSG-N-003 Zaščita pred delovanjem strele.

Pregledi, kot del zagotavljanja varnega delovanja sistema zaščite pred strelo, obsegajo vizualni pregled, preskuse in meritve vgrajenega sistema, vključno s tistimi deli električnih inštalacij, ki so s tem sistemom neločljivo povezani. 

Vrste in roki pregled
  • redni pregled sistema zaščite pred strelo je treba izvesti vsaki 2 leti pri zaščitnih nivojih I in II ter vsaka 4 leta pri zaščitnih nivojih III in IV,
ov pregledov:
  • v stavbah, kjer se skladiščijo eksplozivi oziroma ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, ki urejajo protieksplozijsko zaščito, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto, vizualni pregled pa vsakih 6 mesecev,
  • pri sistemih zaščite pred strelo, ki so izpostavljeni ekstremnim vplivom okolja oziroma velikim mehanskim obremenitvam in so zato v projektni dokumentaciji opredeljeni kot kritični, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto,
  • izredni pregled se opravi po vsakem direktnem udaru strele v sistem zaščite pred strelo, po poškodbah oziroma posegih, vključno z rekonstrukcijo sistema zaščite pred strelo, ki lahko vplivajo na njegovo varnost.
Redni pregledi in preskusi strelovodnih napeljav so osnova za izdelavo ocene tveganja, ki jo predpisuje Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Storitev obsega:
  • meritve strelovodnih napeljav,
  • ugotovitev dejanskega stanja,
  • izdelava poročila o meritvah in strokovna ugotovitev.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih