07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Pregledi igral in otroških igrišč

V Sloveniji imamo edini podzakonski akt, ki ureja področje varnosti igral, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10) in domneva se, da so igrala varno nameščena na ustrezni podlagi, kadar so skladna s standardoma SIST EN 1176 in SIST EN 1177.

Da bi se zagotovila varnost igral in celotnega otroškega igrišča, je potrebno oblikovati sistem upravljanja varnosti na otroškem igrišču. Pripraviti je potrebno pravila vzdrževanja otroškega igrišča (interni predpis), načrt pregledov in vzdrževanja skupaj s priloženimi obrazci v zvezi z opravili na otroškem igrišču. Vse zapise opravljenih del je treba shranjevati v t.i. Knjigi otroškega igrišča, v kateri je zbrana vsa dokumentacija o otroškem igrišču.

Zaradi zmanjšanja števila nevarnosti na igrišču se pripravi načrt pregledov, ki vsebuje:
  • Redni vizualni pregled (vsaj 1krat na teden)
  • Funkcionalni pregled (ne manj kot na vsake 3 mesece)
  • Glavni letni pregled (1krat letno)
Ravnatelj oziroma ravnateljica za pripravo programa pregledov, organizacijo in izvajanje pregledov zadolži zaposlenega v vrtcu ali šoli, ki je za to ustrezno usposobljen.

Za ustrezno usposobljenost se šteje potrdilo o usposabljanju v trajanju najmanj 8 ur, ki ga izda institucija, ki ima akreditacijo s področja varnosti otroških igrišč oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti varnosti pri delu na področju vzgoje in izobraževanja in ima najmanj pet let izkušenj z izvajanjem pregledovanja in preskušanja igral na otroških igriščih.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih